അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റ് || Simple Craft Using Aluminium Foil in Malayalam

അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ഒരു സിമ്പിൾ ക്രാഫ്റ്റ്  || Simple Craft Using Aluminium Foil in Malayalam
  Aysha’s World of Crafts and Tips
2307   102.7K  

Welcome to Ayesha’s World of Crafts and Tips Hi all Welcome to my channel friends. Here am with an easy craft idea using old cardboard and aluminium foil. DIY ideas with old cardboard or cartoon boxes are my all time favorite. Recently I have shared a w

Tags:
Simple  Craft  


Login to leave a comment