#63 - HD ( Eng Sub )Móc ???? Ly Bia Bằng Len?. Ngọc Thanh Handmade.How to Crochet a Wool Beer Glass?

#63 - HD ( Eng Sub )Móc ???? Ly Bia Bằng Len?. Ngọc Thanh Handmade.How to Crochet a Wool Beer Glass?
  Ngọc Thanh Handmade ????
258   5.5K  

????Chú thích ký tự: ????Ch: Mũi bính ???? X: Mũi đơn ???? V: Tăng mũi ( 2 mũi đơn chung 1 chân) ????W: tăng 3 ( 3 mũi đơn chung 1 chân) ???? A: Giảm mũi ???? N: Mũi hạt bắp ????T : Mũi nữa kép ???? Chú thích ký tự English. ???? X: Sc ???? V: Inc ????

Tags:
Crochet  How  Crochê  Handmade  Hand  Glass  


Login to leave a comment